Hàng sắt

Tại đây bao gồm khoảng trên 30 quầy, tập trung bán các mặt hàng như nông cụ (cuốc, xẻng, ….)